Cele i zadania Rady Duszpasterskiej są następujące:

 • Rozeznawanie sytuacji duszpasterskiej.
 • Poszukiwanie rozwiązań problemów duszpasterskich, jakie pojawiają się we wspólnocie parafialnej.
 • Przygotowanie sposobów przeżywania i obchodzenia uroczystości parafialnych.
 • Troska o okolicznościowe dekoratorstwo religijno-kościelne.
 • Ożywianie i pogłębianie wiary przez dobrze zorganizowane dni skupienia, rekolekcje, misje, konferencje, spotkania z wybitnymi   chrześcijanami, świadkami wiary.
 • Wyczulanie ludzi na niebezpieczeństwo -milczącej apostazji- (nowa forma ateizmu),demoralizacji, relatywizmu, indyferentyzmu.
 • Przygotowywanie parafialnego rocznego programu duszpasterskiego w oparciu o program diecezjalny.
 • Informowanie całej wspólnoty parafialnej o wynikach posiedzeń i spotkań Rady.

Struktura i posiedzenia Rady:

 • Radzie przewodniczy proboszcz. On zwołuje jej posiedzenia.
 • Rada, mając głos doradczy, wspomaga proboszcza w owocnym i skutecznym organizowaniu duszpasterstwa parafii i kierowaniu nim.
 • Sekretariat Rady składa się z trzech osób. Zespół sekretariatu sporządza protokoły z posiedzeń; zbiera od członków Rady sprawy,  wnioski, propozycje do programu najbliższego posiedzenia   i przedstawia je proboszczowi; prowadzi archiwum; opracowuje  tekst komunikatu z posiedzenia Rady, który po aprobacie  proboszcza powinien być podany do wiadomości parafian.
 • Członkostwo w Radzie trwa pięć lat i może być poszczególnym członkom przedłużone. W przypadku zmiany proboszcza lub jego  śmierci kadencja Rady kończy się z chwilą objęcia urzędu przez    nowego proboszcza, który powołuje nową Radę.

Skład personalny Parafialnej Rady Duszpasterskiej:

Przewodniczący: Rafał Jaśniak

Członkowie: Aneta Gwizdek

Liliana Długowska

Piotr Pazek

Andrzej Ochocki

Stanisław Ferdynus

Ryszard Figiel

Tomasz Cichy

Artur Wójciak