1. Cmentarz parafialny jest miejscem spoczynku zmarłych, jest miejscem świętym, modlitwy, ciszy, świadectwa wiary w życie pozagrobowe i wyrazem szacunku dla zmarłych.
 2. Właścicielem Cmentarza parafialnego jest Parafia św. Marii Magdaleny w Mieleszynie, Mieleszyn 211, 98- 430 Bolesławiec, reprezentowana przez Ks. Proboszcza.
 3. Trosce i opiece wszystkich, poleca się staranie o porządek i czystość na i w obrębie cmentarza:
  • odpady i śmieci (tylko cmentarne), należy składać do kontenerów wskazanych przez Zarządcę Cmentarza – nie wyrzucać poza ogrodzenie;
  • Stare nagrobki po remoncie oraz gruz powinny być wywożone przez wykonującego nagrobek.
 4. Ustalanie miejsca na cmentarzu pod nowy grób, likwidację miejsca np. przez ekshumację lub rezygnację z dalszego zajmowania miejsca należy dokonać w biurze parafialnym lub u p. kościelnego.
 5. Wszelkie prace związane ze zmianą figuracji grobu, pomnika – ustawienie nowego – muszą być uzgodnione w biurze parafialnym i pisemnie/ustnie zatwierdzone:
  • na nagrobek trwały powinien być wykonany projekt lub przynajmniej szkic zatwierdzony przez Zarządcę cmentarza (przed wykonaniem);
 6. Zarządca cmentarza ma prawo do likwidacji wszelkich zmian wystroju cmentarza dokonanych bez jego zgody, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Wierni z parafii według tradycji raz na rok przekazują ofiarę od rodziny na opłacenie śmieci cmentarnych. W przypadku zaniedbywania tego zwyczaju przez osobę/rodzinę sprawę rozstrzyga Zarządca cmentarza. Od osób z zewnątrz jest pobierane tzw. pokładne /jednorazowo/.
 7. Zakazuje się:
  • samodzielnej zmiany wystroju cmentarza (usuwania i sadzenia drzew, usuwania zabytkowych pomników);
  • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
  • picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających;
  • zanieczyszczania;
  • poruszania się pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi, poza przypadkami związanymi z funkcjonowaniem cmentarza;
  • wprowadzania zwierząt (zakaz ten nie dotyczy psów przewodników);
  • wszystkiego, co jest obce świętości miejsca.
 8. Cmentarz posiada wejście główne.
 9. W dniu 1 listopada na terenie cmentarza sprawowana jest Msza św. o godz. 11.00.
 10. Administrator cmentarza odpowiada za zwyczajny zarząd cmentarza.
 11. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych, czyli aktów wandalizmu, czy na skutek klęsk żywiołowych (wichury, złamanie gałęzi itp. wydarzenia losowe i pogodowe, których nie sposób przewidzieć), kradzieży oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 12. W przypadkach o których mowa jest w punkcie 11 powstałe szkody pokrywa ubezpieczenie indywidualne poszczególnych grobów, a gdy dzierżawca grobu nie zawarł ubezpieczenia indywidualnego, straty ponosi na swój własny koszt.

Niniejszy regulamin Cmentarza parafialnego w Mieleszynie został znowelizowany zgodnie z prawem Pierwszego Synodu Diecezji Kaliskiej punkty 659-689 oraz aneks nr 7. Został on podany do wiadomości publicznej i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r.