Parafialna Rada Ekonomiczna – jest organem doradczym i wspomagającym proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Członków Rady wybiera proboszcz. W skład Rady powinni wchodzić parafianie cieszący się powszechnym zaufaniem, szczerze oddani Kościołowi, gotowi lojalnie współpracować z proboszczem, zorientowani w problemach ekonomicznych i finansowych. Proboszcz po ustaleniu składu Rady, przedstawia go Kurii Diecezjalnej do zatwierdzenia. Rada wybiera spośród siebie przewodniczącego zebrań, jego zastępcę oraz sekretarza. Proboszcz w porozumieniu z przewodniczącym zwołuje posiedzenia Rady, określa ich porządek i w nich uczestniczy.

Proboszcz jest zobowiązany przedstawić Radzie:

  • zamierzenia dotyczące nowych inwestycji oraz remontów, konserwacji, napraw obiektów parafialnych, a także wspólnie naradzić się, w jaki sposób zostaną zgromadzone środki na ich realizację, komu zostaną zlecone prace wykonawcze, kto będzie czuwał ze strony parafii nad poprawnością ich wykonania,
  • ofiary, darowizny oraz inne dobra złożone przez wiernych i inne podmioty na rzecz parafii najpóźniej w ciągu pół roku po ich złożeniu.

Chociaż Rada nie może zobowiązywać proboszcza w podejmowaniu decyzji, powinien on liczyć się z jej głosem. Z każdego posiedzenia sekretarz Rady powinien sporządzić protokół, który, po przejrzeniu przez proboszcza, pozostanie w archiwum parafialnym. O najważniejszych sprawach z posiedzeń Rady należy powiadomić parafian w ogłoszeniach parafialnych.

Kadencja Rady trwa pięć lat i może być przedłużona. W przypadku zmiany proboszcza lub jego śmierci kadencja Rady kończy się z chwilą objęcia urzędu przez nowego proboszcza, który powołuje nową Radę.

Skład personalny Parafialnej Rady Ekonomicznej

Przewodniczący Rady: Tomasz Cichy

Członkowie: Liliana Długowska

Aneta Gwizdek