Kościół pw. św. Marii Magdaleny

Strona Parafii Mieleszyn

Diecezja Kaliska ma nowego pasterza

Bp Damian Bryl, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, został mianowany biskupem kaliskim. Decyzję Ojca Świętego Franciszka ogłosiła dziś w południe Nuncjatura Apostolska.

Komunikat Nuncjatury>>

Bp Damian Bryl urodził się 10 lutego 1969 r. w Jarocinie.

W latach 1988-1994 odbywał formację filozoficzno-teologiczną w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1994 r. w Poznaniu z rąk abp. Jerzego Stroby.

W latach 1994-1996 pracował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej.

W 1996 r. podjął studia specjalistyczne na Universidad de Navarra w hiszpańskiej Pampelunie, ukończone w 1999 r. doktoratem z teologii.

Po powrocie do Polski (1999), został spowiednikiem, a od 2001 r. ojcem duchownym w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. W latach 1999-2001 pomagał w pracy duszpasterskiej w parafii Bożego Ciała w Poznaniu.

Posługę w seminarium duchownym łączył z pracą redakcyjną w miesięczniku „Katecheta” (do 2006).

W latach 2006-2010 pracował jako adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dnia 13 lipca 2013 r. papież Franciszek mianował go biskupem tytularnym Suliana i biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Sakrę biskupią przyjął 8 września 2013 r. Jako swoją dewizę biskupią przyjął słowa z Drugiego Listu do Koryntian: Caritas Christi urget nos („Miłość Chrystusa przynagla nas”).

W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Wychowania Katolickiego, Komisji Duchowieństwa i Rady ds. Rodziny.

W sierpniu 2020 r. został wybrany członkiem rady stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Penitencjaria Apostolska ogłosiła odpusty związane z Rokiem św. Józefa

PENITENCJARIA APOSTOLSKA DEKRET

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty.

Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

  1. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.
  2. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”[1], czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”[2]. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
  3. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
  4. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”[3]. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
  5. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”[5]. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Przynależność do parafii

W związku z częstymi sytuacjami duszpasterskimi w sprawie kompetencji proboszcza względem osób przebywających na terenie jego parafii, przypominam następujące zasady:

Każda osoba uzyskuje własnego proboszcza zarówno przez zamieszkanie stałe jak i tymczasowe (kan. 107 § l KPK). Chodzi tutaj o faktyczne zamieszkanie w danym miejscu, a nie o zapis meldunkowy. Zameldowanie się bowiem w danej miejscowości, nie przesądza jeszcze o faktycznym zamieszkaniu stałym lub tymczasowym tej osoby. Stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa się parafialnym. Zamieszkanie stałe (domicilium) w parafii nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało  przez pełnych pięć lat (por. kan. 102 § l). Zamieszkanie stałe nie musi opierać się na nieprzerwanym przebywaniu w danym miejscu. Stąd zamieszkania stałego nie traci się przez czasowe opuszczenie miejsca, jeśli opuszczeniu towarzyszy zamiar powrotu. W razie wątpliwości zamiar pozostania na stałe można wywnioskować z okoliczności zamieszkania.

Zamieszkanie tymczasowe (quasi-domicilium) w parafii nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakieś parafii, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy (kan. 102 § 2). Zamiar zamieszkiwania przez trzy miesiące można udowodnić na podstawie okoliczności. Może on wynikać np. z faktu podjęcia dłuższej pracy lub studiów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba fizyczna miała kilka tymczasowych miejsc zamieszkania.

Jeśli osoba nigdzie nie ma ani stałego, ani tymczasowego zamieszkania, nazywamy ją tułaczem (vagus) (kan. 100). Własnym proboszczem tułacza jest proboszcz miejsca, w którym tułacz aktualnie przebywa (kan. 107 § 2). Wiernych należy pouczać o ich przynależności parafialnej i związanych z tym faktem konsekwencjach, a także o tym, że winni oni być znani swemu proboszczowi przez uczęszczanie na nabożeństwa w parafii zamieszkania, przyjęcie odwiedzin duszpasterskich, dokonanie wpisu do kartoteki parafialnej …, albowiem tylko własny proboszcz, jako pasterz powierzonego mu ludu, jest kompetentny do wystawiania wiarygodnej opinii o ich życiu religijnym, np. zaświadczenia stwierdzającego, że dana osoba może być matką lub ojcem chrzestnym, pozwolenia na katolicki pogrzeb, opinii wiarygodności o składających zeznania itp.

Zatem! Każdy kto zamieszkuje na terenie Parafii św. Marii Magdaleny w Mieleszynie winien zgłosić ten fakt w biurze parafialnym, aby nabyć prawo przynależności parafialnej, bowiem fakt zameldowania nie jest potwierdzeniem zamieszkania.

PROBOSZCZ

Msza Papieska

Intencje z Mszy św. o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II – luty

3 luty św. Janie Pawle II dziękuję za rodzinę, proszę o błogosławieństwo i dary Ducha Św.

4 lutyo Boże błogosławieństwo dla mamy i opiekę Matki Bożej dla niej.

5 luty św. Janie Pawle II, Matko Boża Nieustającej Pomocy dziękuję za szczęśliwą operację, prosząc o dalszą opiekę i błogosławieństwo.

6 luty proszę Cię Jezu o zdrowie dla moich dziadków, rodziców, siostry i dla mnie.

7 lutyo Boże błogosławieństwo dla Marzeny i Leszka.

8 lutyo dary Ducha Św. dla Natalii, Kingi i Mai.

9 lutyśw. Janie Pawle II proszę Cię o łaskę zdrowia dla męża. Proszę Cię o siłę w walce z chorobą. Proszę o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

10 lutyśw. Janie Pawle II proszę Cię o Bożą opiekę, zdrowie, dobre wyniki lekarskie. Błogosław naszej rodzinie.

11 luty św. Janie Pawle II za Twoim wstawiennictwem proszę Cię o łaskę zdrowia i Bożego błogosławieństwa dla drogiej memu sercu rodziny.

12 lutyo Boże błogosławieństwo dla Marzeny i bliskich jej sercu.

13 luty o Boże błogosławieństwo dla Rady parafialnej w Mieleszynie

14 luty św. Janie Pawle II patronie rodzin miej w opiece rodziny naszej parafii w Mieleszynie, czuwaj nad nami każdego dnia

15 lutyśw. Janie Pawle II proszę Cię o zdrowie dla mamy, ks. Marka, szefa, p Lutka. Proszę Cię, abym dobrze wypełniał swoje obowiązki. Wspieraj mamę w trudnych sprawach.

16 lutyśw. Janie Pawle II proszę o uzdrowienie Urszuli z choroby nowotworowej, proszę o trzeźwość i nawrócenie syna Łukasza. Jezu Miłosierny proszę – błogosław rodzinie.

17 lutyśw. Janie Pawle II oręduj u dobrego Ojca, aby nigdy nie zabrakło zdrowia i sił na drodze duszpasterskiej drodze naszemu ks. Mariuszowi. Błogosław i chroń go każdego dnia.

18 lutyśw. Janie Pawle II dziękuję Tobie za każdy dzień mojego życia i zawierzam Tobie siebie i moja rodzinę.

19 luty Ojcze święty Janie Pawle II przez Twoje wstawiennictwo u Boga dziękujemy Tobie za dar macierzyństwa w naszej rodzinie. Dziękujemy za to, że czuwasz nad nami i pomagasz nam w trudnych chwilach naszego życia.

20 luty św. Janie Pawle II dziękuję za otrzymane łaski. proszę wypraszaj u dobrego Ojca łaskę zdrowia, dary Ducha Św. oraz potrzebne błogosławieństwo na każdy dzień.

21 luty św. Janie Pawle II uproś mi i mojej rodzinie dar umocnienia wiary, nadziei i miłości oraz zdrowie. Jezus obiecał, że o cokolwiek poprosimy w Jego imię to otrzymamy. Panie ufam Tobie i proszę Cię o potrzebne łaski. Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II wysłuchaj mnie Panie.

22 luty św. Janie Pawle II dziękuję za Twoją pomoc, że mnie wysłuchujesz i czuwasz nad nami. Jezu proszę o zdrowie i pomoc w trudnościach. Wyproś łaskę zdrowia i dobre wyniki lekarskie dla syna. ks. Marka, Ewy, Lutka i Urszuli. Błogosław i opiekuj się mamą, rodziną, proboszczem i przyjaciółmi. Chroń nas od niebezpieczeństw.

23 luty

24 luty

Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia duszpasterskie II Niedziela Wielkiego Postu

1. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę na utrzymanie naszej parafii.

2. Dziękuję dwóm rodzinom za ofiary na prace prowadzone w parafii oraz jednej rodzinie za ofiarę na Kościół.

3. Bóg zapłać rodzinom z parafii, które włączają się w utrzymanie naszej nekropolii składając na ten cel ofiary.

4. Dziękuję za posprzątanie kościoła osobom: Monice Ochockiej, Bożenie Żak, Halinie Lisowskiej.

5. Przy wyjściu ze świątyni przez cały Wielki Post można do skarbony na filarze składać ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać za życzliwość i troskę o wystrój Grobu Pańskiego w naszej świątyni.

6. Przeżywamy czas Wielkiego Postu. Zapraszam parafian, gości  do uczestnictwa w nabożeństwach pasyjnych Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Droga Krzyżowa będzie odprawiana w piątki Wielkiego Postu o godz. 1700, a po niej zaraz Msza św. Gorzkie Żale z nauką pasyjną w niedzielę Wielkiego Postu o godz. 1430, a następnie Msza św. Zapatrzeni w Chrystusa, cierpiącego z miłości do każdego z nas, uczestniczmy gorliwie w tych nabożeństwach, zyskując, pod zwykłymi warunkami, odpust zupełny.

7. W czasie pokutnym, którym jest Wielki Post wspieramy potrzebujących. Stąd przed ołtarzem są wyłożone skarbonki Caritas, które można zabrać ze sobą do domu i włączyć się w dar jałmużny wielkopostnej na rzecz biednych.

8. Rekolekcje wielkopostne odbędą się w naszej parafii w dniach od 1 – 3 marca. Msza św. z nauką rekolekcyjną od poniedziałku do środy o godz. 17. Każdego dnia okazja do spowiedzi od godz. 1630.

9. Proszę, aby w piątek Drogę Krzyżową poprowadziły panie z naszej parafii, które to nabożeństwo ofiarujemy w ich intencji z racji Dnia Kobiet. Teksty do odebrania są w zakrystii.

10. Zapraszam parafian, gości 2 marca na godz. 1900 na Eucharystię o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

11. We czwartek przypada święto św. Kazimierza – królewicza.

12. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. We czwartek modlitwa i Msza św. w obronie życia w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu transmitowana przez telewizję Trwam i Radio Rodzina. Spowiedź św. w pierwszy piątek miesiąca po południu od godz. 1630. Zapraszam na nabożeństwo pierwszych sobót.

13. II niedziela Wielkiego Postu zwana Ad Gentes tradycyjnie jest dniem pomocy misjonarzom pracującym na misjach. Stąd dziś przed Kościołem są zbierane ofiary do puszek na ten cel. Bóg zapłać za wsparcie tego dzieła. 

14. Przy wyjściu ze świątyni na stoliku został wyłożony nowy numer gazet Dobre Nowiny.

15. W mijającym tygodniu zostały zakupione dla parafii kinkiety, które będą zdobiły chór i ściany po obu stronach chóru. Koszt tej inwestycji został uregulowany.

16. W minionym tygodniu odszedł do domu Ojca śp. Henryk Szymanek. Polecajmy go Miłosierdziu Bożemu

17. Przygotowując się w parafii do akcji oddawania krwi dla Zuzki w dn. 28 marca proszę, aby osoby chętne wpisały się w na listę deklarując gest życzliwości i ofiarności dla 12 – letniej dziewczynki.

18. Wszystkim parafianom, gościom błogosławię na nowy tydzień i życzę owoców swej pracy.

Intencje Mszalne

Intencje Mszalne w par. św. Marii Magdaleny w Mieleszynie

Poniedziałek 1 marzec, Rekolekcje

Godz. 1700 + Emila, Janinę Ajerschów

Wtorek 2 marzec, Rekolekcje

Godz. 1700 + Irenę Cichą – i od dzieci siostry Teresy

Godz. 1900 – Msza św. o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II

Środa 3 marzec, Rekolekcje

Godz. 1700 + Władysława r. śm, Juliannę Pietrasów

Czwartek 4 marzec

Godz. 1700 + Bronisława Grajerza – i od Bożeny

Godz. 1730 + Kazimierę Pazek – i od Haliny Woźniak z rodz.

Piątek 5 marzec

Godz. 1700Droga Krzyżowa prowadzą niewiasty + Antonię, Piotra Zurków, Grażynę Cebulę, zm. dziadków Zurków, Malików

Sobota 6 marzec

Godz. 800 + Walentego Kmiecika – i od rodz. Brząkałów z kol. Bolesławiec Chróścin

Godz. 1700 + Janinę Dropiewską – i od Krzysztofa z rodz.

Niedziela 7 marzec

Godz. 900 + Zenonę Ochocką – i od rodz. Mosiów i Jagiełów

Godz. 1100 – Tadeusza Piszczatowskiego 2 r. śm.

Godz. 1430Gorzkie Żale + Zenona Dybskiego – i od Marii Zimoch i Piotra Pazka z rodz.