Strona Parafii Mieleszyn

Autor: parafiamieleszyn

Diecezja Kaliska ma nowego pasterza

Bp Damian Bryl, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, został mianowany biskupem kaliskim. Decyzję Ojca Świętego Franciszka ogłosiła dziś w południe Nuncjatura Apostolska.

Komunikat Nuncjatury>>

Bp Damian Bryl urodził się 10 lutego 1969 r. w Jarocinie.

W latach 1988-1994 odbywał formację filozoficzno-teologiczną w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1994 r. w Poznaniu z rąk abp. Jerzego Stroby.

W latach 1994-1996 pracował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej.

W 1996 r. podjął studia specjalistyczne na Universidad de Navarra w hiszpańskiej Pampelunie, ukończone w 1999 r. doktoratem z teologii.

Po powrocie do Polski (1999), został spowiednikiem, a od 2001 r. ojcem duchownym w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. W latach 1999-2001 pomagał w pracy duszpasterskiej w parafii Bożego Ciała w Poznaniu.

Posługę w seminarium duchownym łączył z pracą redakcyjną w miesięczniku „Katecheta” (do 2006).

W latach 2006-2010 pracował jako adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dnia 13 lipca 2013 r. papież Franciszek mianował go biskupem tytularnym Suliana i biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Sakrę biskupią przyjął 8 września 2013 r. Jako swoją dewizę biskupią przyjął słowa z Drugiego Listu do Koryntian: Caritas Christi urget nos („Miłość Chrystusa przynagla nas”).

W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Wychowania Katolickiego, Komisji Duchowieństwa i Rady ds. Rodziny.

W sierpniu 2020 r. został wybrany członkiem rady stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Penitencjaria Apostolska ogłosiła odpusty związane z Rokiem św. Józefa

PENITENCJARIA APOSTOLSKA DEKRET

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty.

Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

  1. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.
  2. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”[1], czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”[2]. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
  3. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
  4. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”[3]. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
  5. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”[5]. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Przynależność do parafii

W związku z częstymi sytuacjami duszpasterskimi w sprawie kompetencji proboszcza względem osób przebywających na terenie jego parafii, przypominam następujące zasady:

Każda osoba uzyskuje własnego proboszcza zarówno przez zamieszkanie stałe jak i tymczasowe (kan. 107 § l KPK). Chodzi tutaj o faktyczne zamieszkanie w danym miejscu, a nie o zapis meldunkowy. Zameldowanie się bowiem w danej miejscowości, nie przesądza jeszcze o faktycznym zamieszkaniu stałym lub tymczasowym tej osoby. Stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa się parafialnym. Zamieszkanie stałe (domicilium) w parafii nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało  przez pełnych pięć lat (por. kan. 102 § l). Zamieszkanie stałe nie musi opierać się na nieprzerwanym przebywaniu w danym miejscu. Stąd zamieszkania stałego nie traci się przez czasowe opuszczenie miejsca, jeśli opuszczeniu towarzyszy zamiar powrotu. W razie wątpliwości zamiar pozostania na stałe można wywnioskować z okoliczności zamieszkania.

Zamieszkanie tymczasowe (quasi-domicilium) w parafii nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakieś parafii, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy (kan. 102 § 2). Zamiar zamieszkiwania przez trzy miesiące można udowodnić na podstawie okoliczności. Może on wynikać np. z faktu podjęcia dłuższej pracy lub studiów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba fizyczna miała kilka tymczasowych miejsc zamieszkania.

Jeśli osoba nigdzie nie ma ani stałego, ani tymczasowego zamieszkania, nazywamy ją tułaczem (vagus) (kan. 100). Własnym proboszczem tułacza jest proboszcz miejsca, w którym tułacz aktualnie przebywa (kan. 107 § 2). Wiernych należy pouczać o ich przynależności parafialnej i związanych z tym faktem konsekwencjach, a także o tym, że winni oni być znani swemu proboszczowi przez uczęszczanie na nabożeństwa w parafii zamieszkania, przyjęcie odwiedzin duszpasterskich, dokonanie wpisu do kartoteki parafialnej …, albowiem tylko własny proboszcz, jako pasterz powierzonego mu ludu, jest kompetentny do wystawiania wiarygodnej opinii o ich życiu religijnym, np. zaświadczenia stwierdzającego, że dana osoba może być matką lub ojcem chrzestnym, pozwolenia na katolicki pogrzeb, opinii wiarygodności o składających zeznania itp.

Zatem! Każdy kto zamieszkuje na terenie Parafii św. Marii Magdaleny w Mieleszynie winien zgłosić ten fakt w biurze parafialnym, aby nabyć prawo przynależności parafialnej, bowiem fakt zameldowania nie jest potwierdzeniem zamieszkania.

PROBOSZCZ

Msza Papieska

Intencje z Mszy św. o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II – wrzesień

3 września św. Janie Pawle II przez Twoje wstawiennictwo prosimy u miłosiernego Boga o dobry rok szkolny dla naszej córki. Obdarz ją darami Ducha Św., łaską cierpliwości i pokory, daj naszemu dziecku dobrych przyjaciół. Dziękujemy za wszelkie otrzymane łaski i za każdego człowieka, którego stawiasz na naszej drodze.

4 wrześniao Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii.

5 września o Bożą opiekę dla naszego zespołu parafialnego Z Panem Bogiem

6 wrześniaśw. Janie Pawle II proszę Cię o łaskę nawrócenia dla Piotra i jego rodziny.

7 wrześniaśw. Janie Pawle II dziękuję Tobie za wszelkie dobro, którego doświadczyła moja rodzina. Wiem, że modląc się do Ciebie jesteśmy lepsi i spokojniejsi o nadchodzące jutro. Miej nas w swojej opiece, czuwaj nad nami.

8 września św. Janie Pawle II dziękuję za pomoc, która otrzymałam. Dziś proszę Cię o powrót do zdrowia i dobre wyniki lekarskie dla mnie, syna, ks. Marka i jego matki, dla Ewy, pani Ewy, Lutka. Proszę błogosław mamie, rodzinie, szefom, ks. Mariuszowi i wszystkim przyjaciołom. Strzeż i broń od złego.

9 września św. Janie Pawle II proszę Cie oręduj u dobrego Ojca i wyproś łaskę zdrowia dla syna.

10 września św. Janie Pawle II proszę Cię o cud uzdrowienia i o udaną operację dla Andrzeja. Otocz go Ojcze swą ojcowską opieką, przywróć do zdrowia i dodaj mu sił.

11 wrześniao Bożą opiekę dla Marzeny i Leszka.

12 września o Boże błogosławieństwo dla Rady Parafialnej w Mieleszynie.

13 września św. Janie Pawle II proszę Cię o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mojej rodziny.

14 września – kochany Ojcze św. Janie Pawle II, proszę Cie o dar miłości i oddalenie przygniatającej mnie samotności.

15 września – św. Janie Pawle II proszę Cię o łaskę zdrowia, Bożego błogosławieństwa oraz sił do pokonywania trudności dla p. Lutka i ks. Mariusza.

16 września – św. Janie Pawle II za Twoim wstawiennictwem dziękuję Bogu za otrzymane łaski, uproś u Boga szczęśliwą operację dla męża i łaskę uzdrowienia dla niego i całej rodziny.

17 września – św. Janie Pawle II proszę Cię o wstawiennictwo dla bliskich memu sercu osób. Uproś dla nich dar zdrowia i potrzebnych łask.

18 września – Panie Jezu dziękuję Tobie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II za wszelką pomoc mi okazaną, proszę o zdrowie i Boża opiekę, wzajemne zrozumienie jeden do drugiego, a dla wnuków o pomyślny i dobry nowy rok szkolny.

19 wrześniaśw. Janie Pawle II za twoim wstawiennictwem proszę o zdrowie i opiekę nad moimi bliskimi, zwłaszcza dopomóż mojemu ciężko choremu ojczymowi i spraw, aby moja mama znalazła siły na wspieranie go w chorobie.

20 wrześniaśw. Janie Pawle II pomagaj mi w moich obowiązkach, proszę o dary Ducha Św., zdrowie i dobre wyniki lekarskie dla mamy, ks. Marka, p. Lutka i p. Ewy. Błogosław rodzinie, szefowi, proboszczowi i każdemu kto mi pomaga. Proszę o udany urlop.

21 wrześniaśw. Janie Pawle II dziękuję za otrzymane łaski. Wypraszaj dla mojej rodziny łaskę zdrowia, miłości i wiary. Błogosław nam każdego dnia. Zawierzam Twojej opiece dzieci rozpoczynające nowy rok szkolny, prosząc dla nich o dary Ducha Św.

22 wrześniadobry Boże, dziękujemy za wszystkie łaski, które od Ciebie otrzymujemy. Prosimy błogosław Agacie, która nosi pod swoim sercem dzieciątko. Miej w opiece całą nasza rodzinę.

23 wrześniaśw. Janie Pawle II proszę wstaw się u dobrego Boga o czystość dla dzieci i młodzieży w naszej Ojczyźnie. Proszę o pokój, pojednanie w naszych rodzinach. Proszę Cię o zdrowie dla męża i uwolnienia z uzależnień w rodzinie.

24 września

25 września

Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne XXV Niedziela Zwykła

  1. Dziś świętujemy XXV Niedzielę w ciągu roku.

2. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę w ubiegłą niedzielę na inwestycje. Zebraną kwotę wpłaciłem na konto parafialne.

3. W gablotce parafialnej zostało wywieszone podziękowanie dla parafian w Mieleszynie za włączenie się w akcję pomocy dla polskich misjonarzy.

4. Bóg zapłać jednej rodzinie z parafii za materialne wsparcie prac prowadzonych w parafii oraz jednej rodzinie za datek na płot na cmentarzu.

5. Dziękuję p. Maciejowi Maciejewskiemu za przekazanie kolejnej transzy ziemi na cmentarz grzebalny.

6. Bóg zapłać za posprzątanie świątyni: Dorocie Gnat, Agacie Wypych, Mirosławie Piasta.

7. W mijającym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Zofię Misiek. Polecajmy ją Miłosierdziu Bożemu

8. Dziś na Mszy św. o godz. 11 rozdanie indeksów dzieciom przygotowującym się do pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św.

9. We wtorek przeżywamy święto św. Mateusza ap., zaś w piątek obchodzimy święto Poświęcenia Kościoła Katedralnego – matki wszystkich kościołów w diecezji.

10. Zapraszam osoby chetne do gry w piłkę siatkową na halę do Wieruszowa w piątek na godz. 1830.

11. Za tydzień w naszej parafii liczenie wiernych uczęszczających na Mszę św. i przystępujących do Komunii św.

12. Msze św. w tygodniu wg grafiku umieszczonego w gablocie parafialnej i na stronie internetowej parafii.

13. Wszystkim parafianom i gościom życzę obfitości łask Bożych w pracy, w szkole w nadchodzącym tygodniu.

P. s.

Przypominam parafianom i gościom o dopełnieniu obowiązku spisu powszechnego ludności.

Intencje Mszalne

Intencje Mszalne w par. św. Marii Magdaleny w Mieleszynie

Poniedziałek 20 września

Godz. 1700 + Zygmunta 6 r. śm, Zofię, Józefa Lisowskich, Jadwigę, Rozalię, Stanisława Cichych, Pauline Misiek, Waleriana Biczysko

Godz. 1730 – Dariusza Pisulę m. po śm. – i od córki z rodz.

Wtorek 21 września, święto św. Mateusza ap

Godz. 1700 + Wiktora, Jacka Wójcików, Bożenę, Andrzeja Jacorzyńskich, Aldone, Jerzego Matuszów, Bronisławę. Leona, Bolesława, Stanisława Wypychów

Godz. 1730 – Zenonę Ochocką – i od córki Aldony z rodz.

Środa 22 września

Godz. 1700 + Irene 1 r . śm, Bronisława Cichego, Mariannę, Kazimierza, Bohdana Grzesiaków, zm. dziadków

Godz. 1730 – Magdalenę Michałowicz – i od znajomej Zdzisi Wojtasik

Czwartek 23 września

Godz. 1700 – Małgorzatę 4 r. śm, Stefana, Artura Misków

Godz. 1730 – Bogdana Kanie – i od rodz. Bachryj i Kasztanowskich

Piątek 24 września, święto Poświęcenia Kościoła Katedralnego

Godz. 1700 + Haline Wieczorek – i od Piotra i Przemysława Bezenów

Godz. 1730 – Andrzeja Pazka – i od rodz. Kmiecików z Klatki

Sobota 25 września

Godz. 800 + Jana Kanickiego – i od chrześniaczki Bożenki z rodz.

Godz. 1700 + Henryka Szymanka  – i od Małgorzaty Ochockiej z rodz.

 Niedziela 26 września

Godz. 900 – Mariannę Pazek – i od Ewy i Zbyszka Wójcików

Godz. 1100 – Krystynę Kmiecik – i od rodz. Otorowskich