Strona Parafii Mieleszyn

Kategoria: Uncategorized

Diecezja Kaliska ma nowego pasterza

Bp Damian Bryl, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej, został mianowany biskupem kaliskim. Decyzję Ojca Świętego Franciszka ogłosiła dziś w południe Nuncjatura Apostolska.

Komunikat Nuncjatury>>

Bp Damian Bryl urodził się 10 lutego 1969 r. w Jarocinie.

W latach 1988-1994 odbywał formację filozoficzno-teologiczną w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1994 r. w Poznaniu z rąk abp. Jerzego Stroby.

W latach 1994-1996 pracował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wielkopolskiej.

W 1996 r. podjął studia specjalistyczne na Universidad de Navarra w hiszpańskiej Pampelunie, ukończone w 1999 r. doktoratem z teologii.

Po powrocie do Polski (1999), został spowiednikiem, a od 2001 r. ojcem duchownym w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. W latach 1999-2001 pomagał w pracy duszpasterskiej w parafii Bożego Ciała w Poznaniu.

Posługę w seminarium duchownym łączył z pracą redakcyjną w miesięczniku „Katecheta” (do 2006).

W latach 2006-2010 pracował jako adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dnia 13 lipca 2013 r. papież Franciszek mianował go biskupem tytularnym Suliana i biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Sakrę biskupią przyjął 8 września 2013 r. Jako swoją dewizę biskupią przyjął słowa z Drugiego Listu do Koryntian: Caritas Christi urget nos („Miłość Chrystusa przynagla nas”).

W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Wychowania Katolickiego, Komisji Duchowieństwa i Rady ds. Rodziny.

W sierpniu 2020 r. został wybrany członkiem rady stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Penitencjaria Apostolska ogłosiła odpusty związane z Rokiem św. Józefa

PENITENCJARIA APOSTOLSKA DEKRET

Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

Dziś upływa 150 lat, od kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że od dnia dzisiejszego aż do dnia 8 grudnia 2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa, będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

Pobożność względem Opiekuna Odkupiciela rozwinęła się bujnie w historii Kościoła, który nie tylko przyznaje mu wyjątkowy kult zaraz po Matce Bożej i jego Oblubienicy, ale także powierzył mu liczne patronaty.

Magisterium Kościoła z upodobaniem i wytrwale odnajduje w osobie Świętego Józefa, jak w skarbcu, dawne i nowe doskonałości, podobnie jak ojciec rodziny z Ewangelii Św. Mateusza, który „ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare” (Mt 13,52).

Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu, uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez tę Penitencjarię Apostolską.

  1. Święty Józef, prawdziwy człowiek wiary, zaprasza nas ze swej strony, abyśmy odkrywali synowską więź z Bogiem Ojcem, odnawiali naszą wierność modlitwie, przyjmowali postawę słuchania i odpowiadali z głębokim rozeznaniem woli Bożej. Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.
  2. W Ewangelii przyznaje się Świętemu Józefowi tytuł „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1, 19): on to, stróż „wewnętrznej tajemnicy, która znajduje się w głębi serca i duszy”[1], czyli uczestnik tajemnicy Boga i przez to szczególny patron forum wewnętrznego, zachęca nas do odkrywania wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu naszych obowiązków. Cnota sprawiedliwości praktykowana w sposób wzorowy przez Józefa jest pełnym przylgnięciem do prawa Bożego, będącego prawem Miłosierdzia, „bowiem to właśnie miłosierdzie Boga prowadzi do pełni prawdziwej sprawiedliwości”[2]. Dlatego ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
  3. W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
  4. Sługa Boży Pius XII, w dn. 1 maja 1955 r. ustanowił święto Świętego Józefa Rzemieślnika, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków”[3]. Dlatego udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.
  5. Ucieczka Świętej Rodziny do Egiptu „pokazuje nam, że Bóg jest tam, gdzie człowiek znajduje się w niebezpieczeństwie, tam gdzie człowiek cierpi, tam gdzie ucieka, gdzie doświadcza odrzucenia i opuszczenia”[4]. Udziela się zatem odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa (w tradycji łacińskiej) lub Akatyst do Świętego Józefa, w całości lub przynajmniej w odpowiedniej części (w tradycji bizantyjskiej), lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, przypisaną jako własna w różnych tradycjach liturgicznych, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

Święta Teresa z Avila uznała w Świętym Józefie patrona we wszystkich okolicznościach życia: „Innym Świętym, rzec można, dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub innej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkich”[5]. W niedawnych czasach Święty Jan Paweł II potwierdził ze swojej strony, że przykład Świętego Józefa nabiera „dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym Tysiącleciem chrześcijaństwa”[6].

Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w Niedzielę Świętego Józefa (w tradycji bizantyjskiej), 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani wyposażeni we właściwe uprawnienia, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa, bez względu na jakiekolwiek inne zarządzenia.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

Mauro Kard. Piacenza
Penitencjarz Większy

Przynależność do parafii

W związku z częstymi sytuacjami duszpasterskimi w sprawie kompetencji proboszcza względem osób przebywających na terenie jego parafii, przypominam następujące zasady:

Każda osoba uzyskuje własnego proboszcza zarówno przez zamieszkanie stałe jak i tymczasowe (kan. 107 § l KPK). Chodzi tutaj o faktyczne zamieszkanie w danym miejscu, a nie o zapis meldunkowy. Zameldowanie się bowiem w danej miejscowości, nie przesądza jeszcze o faktycznym zamieszkaniu stałym lub tymczasowym tej osoby. Stałe lub tymczasowe zamieszkanie na terenie parafii nazywa się parafialnym. Zamieszkanie stałe (domicilium) w parafii nabywa się takim przebywaniem na terytorium jakiejś parafii, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam na stałe, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo trwało  przez pełnych pięć lat (por. kan. 102 § l). Zamieszkanie stałe nie musi opierać się na nieprzerwanym przebywaniu w danym miejscu. Stąd zamieszkania stałego nie traci się przez czasowe opuszczenie miejsca, jeśli opuszczeniu towarzyszy zamiar powrotu. W razie wątpliwości zamiar pozostania na stałe można wywnioskować z okoliczności zamieszkania.

Zamieszkanie tymczasowe (quasi-domicilium) w parafii nabywa się przez takie przebywanie na terenie jakieś parafii, które albo jest połączone z zamiarem pozostania tam przynajmniej przez trzy miesiące, jeśli nic stamtąd nie odwoła, albo przedłużyło się rzeczywiście do trzech miesięcy (kan. 102 § 2). Zamiar zamieszkiwania przez trzy miesiące można udowodnić na podstawie okoliczności. Może on wynikać np. z faktu podjęcia dłuższej pracy lub studiów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba fizyczna miała kilka tymczasowych miejsc zamieszkania.

Jeśli osoba nigdzie nie ma ani stałego, ani tymczasowego zamieszkania, nazywamy ją tułaczem (vagus) (kan. 100). Własnym proboszczem tułacza jest proboszcz miejsca, w którym tułacz aktualnie przebywa (kan. 107 § 2). Wiernych należy pouczać o ich przynależności parafialnej i związanych z tym faktem konsekwencjach, a także o tym, że winni oni być znani swemu proboszczowi przez uczęszczanie na nabożeństwa w parafii zamieszkania, przyjęcie odwiedzin duszpasterskich, dokonanie wpisu do kartoteki parafialnej …, albowiem tylko własny proboszcz, jako pasterz powierzonego mu ludu, jest kompetentny do wystawiania wiarygodnej opinii o ich życiu religijnym, np. zaświadczenia stwierdzającego, że dana osoba może być matką lub ojcem chrzestnym, pozwolenia na katolicki pogrzeb, opinii wiarygodności o składających zeznania itp.

Zatem! Każdy kto zamieszkuje na terenie Parafii św. Marii Magdaleny w Mieleszynie winien zgłosić ten fakt w biurze parafialnym, aby nabyć prawo przynależności parafialnej, bowiem fakt zameldowania nie jest potwierdzeniem zamieszkania.

PROBOSZCZ

Msza Papieska

Intencje z Mszy św. o uzdrowienie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II – czerwiec

4 czerwca proszę Cię Jezu o zdrowie dla moich dziadków, rodziców, siostry i dla mnie.

5 czerwcaśw. Janie Pawle II dziękuję za otrzymane łaski. Proszę Cie uproś dla mojej rodziny dar zdrowia, wiary, nadziei oraz miłości.

6 czerwcao zdrowie i Boża opiekę dla mamy.

7 czerwca o potrzebne łaski dla rodziny.

8 czerwcaśw. Janie Pawle II proszę Cie o łaskę zdrowia dla męża, prosze Cie o ulgę w cierpieniu. Błogosław i opiekuj się całą nasza rodzinom.

9 czerwcaza wstawiennictwem św. Jana Pawła II prosze o potrzebne łaski zdrowia i Bożego błogosławieństwa dla miłej memu sercu rodziny.

10 czerwcaśw. Janie Pawle II dziękuję za pomoc, o którą prosiłam. Dzis proszę o powrót do zdrowia, dobre wyniki lekarskie dla syna, dla mnie, ks. Marka i Lutka. Ulżyj w bólu Ewie. Proszę o dary Ducha św. dla syna i pomóż mi w trudnościach. Błogosław i chroń mamę, rodzinę, proboszcza, sąsiadów i moich przyjaciół.

11 czerwca Matko Boża przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II miej w opiece całą naszą rodzinę.

12 czerwcao Boże błogosławieństwo dla Marzeny i Leszka.

13 czerwca – o Boże błogosławieństwo Rady Parafialnej w Mieleszynie.

14 czerwca św. Janie Pawle II proszę uzdrów Urszulę z choroby nowotworowej, proszę o nawrócenie i trzeźwość dla Łukasza

15 czerwca – św. Janie Pawle II pomagaj mi w moich obowiązkach, proszę o zdrowie i dobre wyniki lekarskie dla mnie, mamy, ks. Marka, p. Lutka, p. Ewy. Błogosław rodzinie, szefowi, proboszczowi i każdemu kto mi pomaga.

16 czerwcaśw. Janie Pawle II proszę Cię o wstawiennictwo w uproszeniu daru uzdrowienia z ciężkiej choroby dla bliskiej mi osoby. Błogosław nam panie.

17 czerwca św. Janie Pawle II wypraszaj u Boga łaskę zdrowia dla mnie. Dziękuję za otrzymane łaski. Proszę o Boża opiekę dla rodziny i przyjaciół.

18 czerwcaśw. Janie Pawle II bądź obecny w naszej rodzinie, uproś zdrowie potrzebującym i wyzwolenie z uzależnień dla uzależnionych. Wstawiaj się za nami.

19 czerwca św. Janie Pawle II, który odznaczałeś się wielką miłością do Boga i ludzi ufna w moc Twojego wstawiennictwa proszę o zdrowie, opiekę oraz Boże błogosławieństwo dla ks. Mariusza.

20 czerwca św. Janie Pawle II, prosze za Twoim wstawiennictwem Miłosiernego Jezusa o udany przeszczep szpiku i dar zdrowia dla Jonasza. Wypraszaj potrzebne łaski dla mnie, moich dzieci, wnuków i rodziców. Szczególnie proszę o wytrwałość i cierpliwość w chorobie dla taty. Niech dobry Bóg ma nas w swojej opiece. Święty Józefie – módl się za nami.

Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia XI Niedziela Zwykła

1. Dziś przeżywamy XI Niedzielę Zwykłą.  

2. Bóg zapłać za złożone ofiary na tacę na potrzeby naszej parafii oraz jednej rodzinie za ofiarę na prace prowadzone w parafii.

3. Dziękuję za posprzątanie świątyni osobom: Barbarze Wypych, Elżbiecie Niesobskiej, Iwonie Kmiecik, Aleksandrze Kmiecik, Przemysławowi Pazkowi.

4. Staropolskie Bóg zapłać kieruję wobec wszystkich osób, którzy uczestniczyli w procesjach eucharystycznych wokół świątyni w naszej parafii. Serdecznie zachęcam parafian, gości do modlitwy w nabożeństwach czerwcowych ku czci Bożego Serca.

5. W poniedziałek po Mszy św. spotkanie z młodzieżą przygotowującą się do sakr. bierzmowania, zaś o 1830 spotkanie z Radą Parafialną w świątyni.

6. We wtorek w naszej wspólnocie parafialnej będzie miała miejsce wizytacja kanoniczna pasterza naszej diecezji ks. bpa Damiana Bryla, którą rozpoczniemy Eucharystią o godz. 10. Serdecznie zapraszam wszystkich pragnących modlić się z naszym pasterzem. Ks. biskup uda się także do naszej Szkoły. O 1500 nawiedzi naszą nekropolię, gdzie odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego za spoczywających na cmentarzu grzebalnym, zaś o 1700 udzieli sakr. bierzmowania naszym młodym parafianom.

7. We czwartek w naszej parafii całodzienna Adoracja Jezusa w Najśw. Sakramencie w ramach adoracji diecezjalnej, którą rozpoczniemy po Mszy św o godz. 1430 i potrwa do godz. 1700. Na godz. 15 zapraszam czcicieli Miłosierdzia Bożego na koronkę do Miłosierdzia Bożego. Porządek adoracji:

– godz. 1500  – koronka do Miłosierdzia Bożego – za parafian

– godz. 1530 mieszkańcy kol. wieruszowskiej oraz parafianie z kol. pod lasem,

– godz. 1600 osoby z ul. Podcmentarnej i kol. bolesławieckiej oraz z Mieleszynka,

– godz. 1630 mieszkańcy centrum po obu stronach. 

Zapraszam także na Mszę św, którą zakończymy czuwanie o godz. 17.

8. W sobotę na godz. 17 zapraszam na Mszę św. wotywną o św. Józefie w Roku św. Józefa – w int. parafian, naszych rodzin, Rady Parafialnej, w int prac prowadzonych w naszej wspólnocie, za ofiarodawców, chorych z parafii przebywających w domach i szpitalach. Włączmy się we wspólną modlitwę składając własne intencje do koszyka przy ołtarzu.

9. Od przyszłej niedzieli wraca dawny porządek Mszy św. w naszej parafii w niedzielę o 900 i 1100.

10. Biskup kaliski Damian Bryl przedłużył czas Komunii wielkanocnej w diecezji kaliskiej do święta Podwyższenia Krzyża Świętego, tj. do dnia 14 września 2021 roku. Przyjęcie Komunii św. wielkanocnej w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika wynikających z trzeciego przykazania kościelnego. Zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie uczynili, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystąpili do sakramentu pokuty i duchowo odnowieni przyjęli Chrystusa w Komunii św.

11. Wszystkim pracującym na roli i w innych zakładach pracy błogosławię i życzę obfitych owoców swego wysiłku.

Intencje Mszalne

Intencje Mszalne w par. św. Marii Magdaleny w Mieleszynie

Poniedziałek 14 czerwca

Godz. 1700 Nabożeństwo Czerwcowe + Jadwigę Jagieniak – i od kuzynki Danki Kania z synem

Godz. 1730 + Tomasza Blewąskę – i od córki Mai z mamą i dziadkami

Wtorek 15 czerwca, Wizytacja ks. bpa Damiana Bryla

Godz. 730 + Jadwigę Jagieniak – i od kuzyna Marka z rodz.

Godz. 1000 – Msza św. wizytacyjna – za parafian

Godz. 1700Msza św. z udzieleniem sakr. bierzmowania młodym z parafii

Środa 16 czerwca

Godz. 1700 Nabożeństwo Czerwcowe + Jadwigę Jagieniak – i od rodz. Szczęsnych i Cebulów

Godz. 1730 + Teresę, Stanisława, Jerzego Ciećków, Bronisławę, Antoniego Pazków, Juliannę Jóźwiakowską, zm. dziadków z obu stron

Czwartek 17 czerwca, dzien Adoracji PJ

Godz. 1430 + Walentego Kmiecika  – i od wnuczki Małgosi z rodz.

Godz. 1700 Nabożeństwo Czerwcowe + Jadwigę Jagieniak – i od rodz. Ostrycharz z Perzowa

Godz. 1730 + Cezarego Kmiecika – i od rodz. Wójciaków z Mieleszyna

Piątek 18 czerwca

Godz. 1700Nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa + Jadwigę Jagieniak – i od Jana Cebuli z rodz.

Godz. 1730 + Zenonę Skał – i od Zosi z rodz.

Sobota 19 czerwca

Godz. 800 + Jadwigę Jagieniak – i od koleżanek i kolegów Kingi i Jakuba

Godz. 1700Msza św. wotywna o św. Józefie w Roku św. Józefa – w int. parafian, naszych rodzin, Rady Parafialnej, w int prac prowadzonych w naszej wspólnocie, za ofiarodawców, chorych z parafii przebywających w domach i szpitalach. Dziękczynienie za wizytację Pasterza naszej diecezji.

Niedziela 20 czerwca

Godz. 900 + Jadwige Jagieniak – i od prac. Urzędu Skarbowego z Kępna

Godz. 1100 – Krzysztofa r. śm, Edmunda, Józefę, Szczepana Waligorów, Mariannę, Andrzeja Graczyków, Zofie Kucharską